5. Hétvégi házi feladat szabályai, iskola dolgozatok szabályai

 

7.   Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

 

 

Házi faladat célja a tanórán elsajátított ismeretek felelevenítése, gyakorlása. A rendszeres, folyamatos felkészüléshez az alsó tagozaton nem haladhatja meg tantárgyanként a 20 percet, felső tagozaton a 30 percet (írásbeli és szóbeli együttesen).

 • Ösztönző céllal szorgalmi feladatként gondolkodtató, önálló ismeretszerzésre, differenciálásra alkalmas házi feladat adható. Számonkérése csak megbeszélés szintjén.
 • 7-8. évfolyamon alkalmanként hosszabb házi feladat is adható, erre annyi időt kell adni (legkevesebb 1 hét), hogy a többi tantárgyból való napi felkészülést ne akadályozza (a feladó tanár, ha lehet egyeztessen az osztályban tanító tanárokkal).

 

 • Hét végére és évközi szünetekre is lehet adni házi feladatot, de mértéke nem haladhatja meg a napi, rendszeres házi feladatok mennyiségét.

 

órai írásbeli felelet (röpdolgozat)

 • A röpdolgozat egyik célja, hogy rendszeres tanulásra szoktassa a diákokat. Másrészt képet kap a tanár arról, hogy mennyire sajátították el a tanulók az ismereteket, ami a továbbhaladáshoz szükséges.

 

 • A röpdolgozatot nem kell előre bejelenteni. Az írás időtartama ne legyen hosszabb 20 percnél. Az előre közölt idő után lehet csak beszedni függetlenül attól, hogy egyes tanulók hamarabb befejezik. Az érdemjegyet a tanár írja be kékkel a naplóba, az ellenőrző könyvbe. Az értékelésnél olyan a megítélése, mint a szóbeli feleletnek.

 

Tudásszint felmérő tanév elején a tanár tervező munkájához: érdemjegy nem

adható

1-4.osztályban félévkor, év végén tantárgyi felmérő

 

Témazáró dolgozat

 • Egy nagyobb témakör összefoglalása, rendszerezése után kerül sor a témazáró dolgozat írására. Egy héttel előbb kell közölni a tanulókkal.
 • A megírás korlátai :

A tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) utáni napon lehetőleg ne legyen témazáró írása. Mivel több felkészülést igényel, ezért nem lehet alsó tagozatban egy napon egynél, felső tagozatban kettőnél többet íratni. A tanárok egyeztetésére van szükség. Nem lehet mindkettő az 5. és a 6. órában. Hosszantartó (legalább 1 hét) hiányzás esetén a tanár egyezteti a tanulóval a hiány pótlásának határidejét. Egyes tanulóknál szakvélemény alapján az ellenőrzésnek ez a módja különleges lehet. (pl. több időt kell biztosítani az írásra, felolvasni neki…)

 • Az értékelésnél a témazárói érdemjegyet a tanár pirossal írja be a naplóba, ellenőrzőbe.
 • Az év végi osztályzatok kialakításánál átlagszámítás esetén dupla jegynek számít. Tanév elején erről tájékoztatni kell a tanulókat, szülőket.
 • A megírt dolgozatokat a tanárnak 15 tanítási napon belül ki kell javítani, és értékelve ki kell adni. Az osztályzatot a diák kérésére szóban is indokolni kell.

 

Rendkívüli eset (a diák eltépi, nem adja be a dolgozatot, puskázik) elégtelen

érdemjeggyel jár. A szaktanár az esetet adminisztrálja, tájékoztatja az osztály-főnököt, súlyosabb esetben az igazgatót.

  1.2.2.  Beszámoló

 

 • Ha a diák betegség vagy egyéb indok miatt hosszabb ideig hiányzik, lehetősége van egy előre megbeszélt időpontra felkészülni, és számot adni tudásáról.
 • A felkészüléshez a diák az iskola által nyújtott fejlesztő foglalkozásokon részt vehet. A beszámoló lehet írásbeli és/vagy szóbeli. A beszámolóra kapott érdemjegy olyan beszámítással történik, mint a témazáró dolgozat.
 • A tanári szabadság lehetővé teszi, hogy a fent említett beszámolókon kívül is lehet egyéni számonkérési formákat alkalmazni, de ezeknek az ellenőrzését, értékelését a tanulókkal, szülőkkel év elején ismertetni kell. Különös figyelemmel a KOT. 4.§.(8),(9),(11) bekezdéseire.

 

1.2.3.    Hiányzást követő számonkérések

 

 • Dolgozatok pótlása:

Ha a tanuló hosszabb hiányzás (1 hétnél több) miatt nem írt dolgozatot, akkor pótlása a következőképpen történik:

A pótdolgozat azonos hosszúságú és témájú legyen, mint az eredeti volt. A hosszabb idejű hiányzás után a pótlásra való felkészülési időt a tanárral egyeztetni kell. Az összefoglaló órát követő egy-két napos hiányzás után a témazáró bármikor pótolható.

 • Szóbeli feleletek:

Ha a tanuló hosszabb hiányzás ( 1 hétnél több) miatt nem tudott megfelelően felkészülni, a hiányzás utáni napokban egyezteti a tanárral a felkészülés

határidejét.

 • Rendkívüli esetben (a diák eltépi, nem adja be a dolgozatot) a szaktanár az esetet adminisztrálja, tájékoztatja az osztályfőnököt, súlyosabb esetben az igazgatót.
 • Félévi osztályzat megállapításának módja

A félévi osztályozó értekezlet időpontjára a haladási naplókba beírt, megfelelő számú (heti óraszám plusz egy, de minimum három jegy) érdemjegy alapján megállapítja a félévi osztályzatot a beírt osztályzatok, de nem feltétlenül matematikai átlag (a korábban leírtakkal összhangban) alapján.

A tanár saját döntési kompetenciája alapján osztályoz, de nem hagyhatja figyelmen kívül az érdemjegyeket. Javasoljuk, hogy értékelési és osztályozási módszeréről a szakmai munkaközösségekkel beszélje meg és annak eredményét ismertesse a tanév elején a szülőkkel, diákokkal. KOT. 70.§.(4).

Az osztályozó konferencia javaslatot tehet az érdemjegy megváltoztatására, ha az osztályzat nincs összhangban a naplóba beírt érdemjegyekkel.

 • Év végi osztályzat megállapításának módja

Ugyanazok a megállapítások, mint a félévi értékelésnél, csak kétszerese az érdemjegyek száma a félévinek. Erről is tanév elején tájékoztatni kell a tanulókat, szülőket.

A tanév vége előtt egy hónappal értesíteni kell a szülőt, ha a tanuló bukásra áll.

 • Osztályozó vizsga

KOT. 69.§.  A tanuló, felmentése (magántanulói viszony) esetén az előre megállapított tantárgyakból osztályozó vizsgát tesz tanév végén (június 30-ig, vagy augusztus utolsó hetében). Osztályozó vizsgát a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsga időpontjáról a tanulót a jelentkezéskor tájékoztatni kell. 

 • Javító vizsga   KOT- ben meghatározottak szerint. Időpontja: augusztus utolsó hete, betegség miatt legkésőbb: augusztus 31.
 • Vizsga

Azon diákok részére, akik képességeiket, ismereteik színvonalát szeretnék felmérni, valamint a nyolcadik osztályos iskolaválasztásra, felvételire

felkészülni, a tantestület véleménye alapján hetedik osztály végén legfeljebb két tárgyból  vizsgát tehetnek az általuk választott közismereti tárgyakból  (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen –angol- nyelv, földrajz, biológia, kémia, fizika, számítástechnika).az egész éves anyagból.

A vizsgára írásos bejelentkezés az igazgató felé, időpontja:

május 15.  A vizsgára való jelentkezés módja: írásban, szülő (gondviselő) aláírásával.

Eredményes a vizsga, ha

–          Írásbeli és szóbeli vizsga esetén, ha az írásbeli vizsga eredménye megegyezik, illetve jobb az év végén várhatónál, akkor mehet szóbelire

–          Írásbeli vizsgánál eredménye jobb az év végén várhatónál

–          Szóbeli vizsgánál eredménye jobb az év végén várhatónál

–          A vizsga eredménye alapján az év végi osztályzat egy jeggyel javulhat a vizsga nélkülihez képest. Nem rontja le a vizsga nélküli osztályzatot.

–          Vizsgák időpontjai: május utolsó hete, június első hete